Generalforsamling 2022

 

Strøby Forsamlingshus Generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30

i Strøby Forsamlingshus

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag:

     a: Fra bestyrelsen

     b: Fra medlemmer

5. Forelæggelse af budget for næste år

6. Fastsættelse af kontingent m.m.

 Bestyrelsen foreslår genindførelse af kontingent kr. 300,- pr. medlem pr. kalenderår   jfr. §3 i vedtægterne

7. Valg

     A Bestyrelse. På valg er:

        Find Rosenwanger, er villig til genvalg

        Inge-Lise Olsen, er villig til genvalg

        Ole K. Sørensen, er villig til genvalg

        Frede Zeiler, er villig til genvalg

     B Suppleanter

     C Bilagssuppleant Kjeld Pedersen

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne  fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.